Lapsilta vaaditaan Suomessa aikuisuutta

Lapset ovat erilaisia ja he tarvitsevat yksilöllisesti aikaa kehittyäkseen. Lapsen parasta arvioitaessa on otettava huomioon vanhempien vastuu lapsesta ja tarve lapsen suojeluun ikä- ja kehitystason edellyttämällä tavalla. Suomi on etenemässä suuntaan, joka vaarantaa lapsuutta ja lapsen kasvurauhaa.

Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Siinä esitetään, että 15 vuotta täyttänyt lapsi valitsee itse sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan.

Hallituksen valmistelussa ikäraja oli aluksi jopa 12 vuotta. Tämä kohtasi asiantuntijakritiikkiä ja ikäraja nostettiin 15 vuoteen.

Maamme 9. luokan oppilaallekin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan valinta on vaativa päätös. Onko tämä lapselle ja nuorelle edes vapautta? Voisi ajatella, että antaisimme lapsille aikaa ja vapautta miettiä jotain aivan muuta.
Tämä ei ole ainoa esimerkki. OmaKanta-palvelussa kansalainen näkee omat terveystietonsa ja reseptit, ja palvelussa voi pyytää reseptin uusimista sekä tallentaa elinluovutus- ja hoitotahdon. Tällä hetkellä 10 vuotta täyttäneen lapsen edellytetään hallinnoivan omia tietojaan.

OmaKanta-palvelussa asioidakseen 10-vuotias tarvitsee verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sähköisen henkilökortin. Sosiaali- ja terveysministeriö on vastannut lapsiasiavaltuutetun kritiikkiin arvioimalla, että nykytila jatkuu ainakin vuoteen 2020.

Lapsen näkökulmaa olisi otettava paremmin huomioon myös koulutyön järjestämisessä. Vanhemmilla on hyvin erilaisia työaikoja eikä sen enempää koululle kuin työnantajille tunnu kuuluvan se, miten perheitä tuetaan lasten huolenpidon ja suojelun järjestämisessä.

Monilla vanhemmilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin jättää kouluikäiset lapset selviytymään fyysisesti, sosiaalisesti ja emotionaalisesti yksin iltapäivisin, iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja koululaisten loma-aikoina.

Lapsen kiintymyssuhteet ja lähiyhteisöt muodostavat turvallisen kasvun perustan. Lastensuojelussa lapsen läheisverkostot jäävät usein kartoittamatta ja päädytään sijoituksiin – jopa monta kertaa vaihtuviin sijoituksiin – joissa lapsi revitään juuristaan, joiden varaan olisi mahdollista rakentaa. Isovanhempia ja muita kestäviä, pitkäaikaisia ihmissuhteita, ei arvosteta.

Kysymys on myös nuoristamme. Ammatillisen koulutuksen reformissa, joka tuli voimaan kuluvan vuoden alusta, korostuu entisestään opiskelijan omatoimisuus ja itsenäisyys opintojen suorittamisessa.

Vastaavasti lukion alussa edellytetään opiskelijoilta sellaisten valintojen tekoa, joiden vaikutukset kantavat pitkälle tulevaisuuteen.

Ylioppilastutkinnon merkitystä korkeakouluihin haettaessa on entisestään korostettu. Nuoret tarvitsevat kuitenkin aikaa omien vahvuuksiensa löytämiseen ja elämäntehtäviensä valintaan. Valintapaineet ahdistavat ja uuvuttavat.

Onko Suomi menettämässä voimansa ajatella, mikä on lapsille todellista vapautta ja mitkä ovat lapsen tarpeet?

Tuomas Kurttila
lapsiasiavaltuutettu

Lea Pulkkinen
psykologian professori emerita
Jyväskylä

Julkaistu: Keskisuomalainen 24.9.2018 ja Helsingin Sanomat 8.10.2018

Viisivuotiaat tarvitsevat leikkiä, eivät esikoulua

Ne Euroopan maat, joissa koulumuotoinen opetus aloitetaan varhain, eivät ole menestyneet Pisa-tutkimuksissa.

On ehdotettu, että esikoulu aloitettaisiin jo viisivuotiaana. Lapsen kehityksen kiirehtimiseen tähtäävien suunnitelmien taustalla ovat talouspoliittiset tuottavuustavoitteet. Koulumaisuutta lisättäessä syrjäytetään kasvatusfilosofiset näkemykset, jotka perustuvat ymmärrykseen lapsuuden ominaislaadusta.

OECD:n vertailut osoittavat, että Suomessa on vähemmän lapsia varhaiskasvatuksen piirissä kuin vertailumaissa. Tällaisten vertailujen vaarana on, että erilaisuus koetaan kielteiseksi asiaksi ja syntyy paine muuttaa tilannetta, vaikka se olisi parempi kuin muualla.

Suomessa lapsuus on käsitetty eri tavalla kuin monissa muissa maissa. Tämän ansiosta Suomen kouluissa on saavutettu hyviä tuloksia. On syntynyt luovuutta ja kilpailukykyä.

Paremmuuden kriteerinä voisi käyttää OECD:n 15-vuotiaille tehtyjä Pisa-vertailuja. Suomalaisten koululaisten tulokset hämmästyttivät maailmaa 2000-luvun alkupuolella.

Kun hyviin tuloksiin on etsitty selityksiä, on keskitytty kouluun ottamatta huomioon koko lapsuutta. Nyt kun Pisa-tulokset ovat heikentyneet, syitä ja selityksiä on etsitty koulua edeltävästä lapsuudesta. Sen sijaan ei ole kiinnitetty huomiota siihen, että valtion tuki kouluille on samanaikaisesti vähentynyt 59 prosentista 25 prosenttiin.

Koulut ovat jääneet 75-prosenttisesti kuntien vastattaviksi, jolloin lähiyhteisöjen kouluja on lakkautettu ja tilalle on tullut pitkiä koulukuljetuksia. Yli viidesosa koululaisista on kuljetusoppilaita, joiden joukossa on paljon peruskoululainsäädännön piiriin kuuluvia kuusivuotiaita esikoululaisia. Sitäkö halutaan jo viisivuotiaille?

Hyviä Pisa-tuloksia 2000-luvulla saavuttaneet 15-vuotiaat olivat syntyneet vuosina 1985–1991. Useimmat heistä eivät olleet käyneet esikoulua. He olivat menneet innokkaina lähiyhteisönsä kouluun seitsemänvuotiaina. Suomalaista koulun aloitusikää tukee aivotutkimus, jonka mukaan aikuisikään asti kehittyvissä aivoissa tapahtuu 6–7-vuotiaana muutoksia, jotka nopeuttavat kognitiivista oppimista.

Kokonaisvaltainen kasvatus varhaisvuosina – perheissä annettuna hoivana ja monimuotoisina päivähoitojärjestelyinä – on pohjautunut lastentarhaperinteeseen, jolle on ominaista lapsilähtöisyys, lasten kehitysvaiheiden tunnistaminen ja moniulotteisuus toiminnassa. Juuri ne maat, kuten Espanja ja Britannia, joissa koulumuotoinen opetus aloitetaan varhain, eivät ole menestyneet Pisa-tutkimuksissa.

Opetus voidaan aloittaa varhain, mutta siihen käytetty aika on pois lapsen ikäkauden kannalta tärkeämmästä toiminnasta. Viisivuotias on kehityksessään vaiheessa, jossa hän omaksuu uusia asioita leikin ja jäljittelyn kautta. Hän ottaa rooleja ja toimii niiden pohjalta. Hänen mielikuvituksensa ja luovuutensa saavat ravintoa saduista ja tarinoista sekä taiteellisesta toiminnasta. Kädentaidot ja muu motoriikka kehittävät myös aivoja.

Vapaa leikki antaa kasvualustan oma-aloitteisuudelle. Lapsen ideat pääsevät toteutumaan ilman ohjailua. Lapsi tarvitsee vapautta toteuttaakseen rakentumassa olevaa persoonaansa. Aikuisten tehtävä on luoda innostavat ja turvalliset puitteet sekä havainnoida leikkiä.

Leikki on varhaisen oppimisen kivijalka. Asiantuntijat eri maissa ovat huolissaan leikin loppumisesta ja mielikuvituksen ohenemisesta. Myös kuusivuotiaiden esikoulussa vapaalla leikillä tulisi olla mahtiasema.

Lapset ovat monisärmäisiä omine ainutlaatuisine piirteineen. Kognitiivinen painotus ja oppimispolkuajattelu kaventavat näkemystä kehityksestä moniin eri suuntiin. Tätä moninaisuutta kuitenkin tarvitaan tulevaisuuden yhteiskunnassa.

Elämässä menestyminen vaatii tunteiden ja käyttäytymisen säätelyn taitoja. Niitä omaksutaan varhaisen kiintymyksen pohjalta, pysyvissä ihmissuhteissa, joiden merkitys korostuu varhaiskasvatuksessa.

Lasten stressaavaa elämää ovat pitkät hoitopäivät isoissa ryhmissä vaihtuvan henkilöstön kanssa. Tarvitaan investointia varhaiskasvatukseen sen laatuun vaikuttavat tekijät – lapsiryhmien koko, henkilöstön osaaminen ja vanhempien työajat – huomioiden. Varhaiskasvatuksen laatua ei kohenneta siirtämällä viisivuotiaat esikouluun.

 Timo Jantunen ja Lea Pulkkinen

Jantunen on peruskoulun luokanopettaja ja Pulkkinen psykologian emeritaprofessori.

 

Lapsitekojen kokoaminen hyvässä vauhdissa – kurkista kartalle ja katso, mitkä teot ovat jo mukana 101 keskisuomalaista lapsitekoa -kampanjassa

Keski-Suomen 101 lapsitekoa -kampanjassa on kerätty pieniä ja suuria tekoja, joilla on kohennettu 0-18-vuotiaiden lasten ja nuorten elämää ja hyvinvointia. Tähän mennessä kampanjaan hyväksytyt kolmisenkymmentä lapsitekoa on koottu Keski-Suomen kartalle osoitteeseen www.101lapsitekoa.fi.

– Lisäksi parhaillaan työstettävänä ja kirjoitettavana on noin 15 lapsitekoa. Kampanjassa on mukana erilaisia tekoja, jotka liittyvät muun muassa vapaa-aikaan ja osallisuuteen, terveyteen, kouluun ja oppimiseen ja perheeseen, selvittää kampanjaa koordinoiva Päivi Fadjukoff Haukkalan säätiöstä.

Tavoitteena on kerätä vähintään 101 lapsitekoa, joiden avulla nostetaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi yhteiseksi puheenaiheeksi ja samalla koko maakuntaa yhdistäväksi asiaksi. Teoilla nostetaan esiin keskisuomalaista osaamista, ja toisaalta toisten lapsiteoista voi saada ideoita ja vinkkejä, kuinka kukin tahollaan voi edistää lasten ja nuorten hyvinvointia.

– Luku 101 viittaa eteenpäin katsomiseen: lapsiteot kantavat pitkälle tulevaisuuteen ja niitä tarvitaan myös tulevalla vuosisadalla. Lasten hyvinvointi on Keski-Suomen menestystekijä, muistuttaa Päivi Fadjukoff.

Vielä ehtii mukaan kampanjaan

Ehdota alle 18-vuotiaiden elämää parantavaa tekoa mukaan kampanjaan. Mitä ovat ne teot ja ylpeyden aiheet, joilla lasten ja nuorten hyvinvointia on nimenomaan Keski-Suomessa onnistuneesti rakennettu.

Haukkalan säätiön hallitus arvioi ja hyväksyy kampanjaan valittavat lapsiteot. Lisäksi on tärkeää, että lapset ja nuoret arvioivat lapsiteon merkitystä. Ehdotukseen voi liittää tekstin lisäksi kuvia ja videoita.

Lapsitekoja kerätään, kunnes koossa on 101 tekoa. Kampanja käynnistettiin viime vuonna Suomi 100 -juhlavuoden innoittamana.

Keski-Suomen lapsitekojen kokoamisesta vastaa Haukkalan säätiö. Mukana kampanjassa ovat myös Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma KSLAPE.

Keski-Suomen 101 lapsitekoa -kampanja on myös mukana 18.4. Keski-Suomen torikokouksen maakuntatorilla KSLAPEn pisteellä.

www.101lapsitekoa.fi

Tarkemmat osallistumisohjeet:

https://haukkalansaatio.com/nain-osallistut-101-keskisuomalaista-lapsitekoa-kampanjaan/

 

Lisätietoja:

Päivi Fadjukoff, p. 050 518 1410, Haukkalan säätiön hallituksen sihteeri,

Keski-Suomen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja

Nyt etsitään keskisuomalaisia lapsitekoja – tule toteuttamaan kampanjaa

Tule mukaan toteuttamaan kampanjaa, joka nostaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin kaikkien puheenaiheeksi ja samalla koko maakuntaa yhdistäväksi asiaksi.

Mitä ovat ne pienet tai isot teot ja ylpeyden aiheet, joilla lasten hyvinvointia on Keski-Suomessa onnistuneesti rakennettu ja jotka kannattelevat sitä edelleen? Mitä ovat ne teot, joilla rakennamme sitä edelleen? Miten saamme hyvät teot ja parhaat ideat ja innostuksen huolehtia tulevista sukupolvista ulottumaan mahdollisimman laajasti ja monelle lapselle?

Haukkalan säätiö kokoaa pieniä ja suuria lapsitekoja Keski-Suomen alueelta. Mukana kampanjassa ovat myös Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen lasten ja perhepalveluiden muutosohjelma KSLAPE.

Kampanja on käynnistetty Suomi 100 -juhlavuoden innoittamana ja sitä jatketaan kunnes yli 100 hyvää lapsitekoa on löytynyt.

Lapsiteot julkaistaan osoitteessa www.101lapsitekoa.fi.  Lapsitekoja esitellään myös Keski-Suomessa lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa KSLAPEssa eri ammattiryhmille, päättäjille ja kansalaisille.

Lue tarkemmat osallistumisohjeet ja kerro lapsiteoista verkkolomakkeella osoitteessa

https://haukkalansaatio.com/nain-osallistut-101-keskisuomalaista-lapsitekoa-kampanjaan/

 

Lisätietoja:

Dosentti Päivi Fadjukoff, p. 050 518 1410

Keski-Suomesta lapsen oikeuksien kärkimaakunta

Tänään 20.11. vietämme kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää maailmanlaajuisesti hyväksytyn lapsen oikeuksien sopimuksen kunniaksi. Se on myös osa Suomen oikeusjärjestystä.

Sopimuksen keskeiset yleisperiaatteet ovat lapsen edun ensisijaisuus, syrjimättömyys, jokaisen lapsen oikeus kehitykseen sekä lasten näkemysten kunnioittaminen. Nämä periaatteet ovat myös lasten hyvinvoinnin edellytyksiä.

Keski-Suomi on asettanut tavoitteekseen olla hyvinvointiosaamisen kärkimaakunta vuonna 2030. Keskeinen osa hyvinvoivaa yhteiskuntaa ovat hyvinvoivat lapset ja nuoret.

Lapsiystävällisen Keski-Suomen edistämiseksi koottu lapsiohjelman kutsuukin kaikki maakunnan toimijat mukaan yhteiseen työhön tavoitteena, että Keski-Suomi tunnetaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin maakuntana. Tärkeää on päättäjien ja virkamiesten tahtotila edistää lapsen oikeuksia ja sitä kautta lapsen, nuorten ja perheiden hyvinvointia.

Myös me kaikki lasten ja perheiden parissa toimivat kannamme osaltamme vastuuta lapsen ja nuoren hyvinvoinnista vuoden jokaisena päivänä. Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee lähelleen turvallisia ja välittäviä aikuisia!

Olemme mukana hallituksen valtakunnallisessa LAPE-kärkihankkeessa eli lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa, joka edistää lapsen oikeuksien viemistä käytäntöön. Laajan LAPE-yhteistyön tavoitteena on pysyvästi uudistaa lapsi- ja perhepalveluita lapsi- ja perhelähtöiseksi kokonaisuudeksi sekä siirtää tuen ja palveluiden painopistettä varhaiseen vaiheeseen.

Keskeistä on vanhemmuuden tuki ja lapsen ja perheen osallisuus. Rakennamme esimerkiksi monitoimijaista perhekeskusverkostoa, jonka kautta varhainen ja oikea-aikainen tuki mahdollistuu perheille entistä paremmin.

Jotta lasten oikeudet voisivat toteutua, on lasten oikeuksien sopimus ja lasten hyvinvoinnin tila tunnettava päätöksenteossa paremmin.

Keski-Suomessa lasten oikeuksia on lähdetty edistämään koulutuksella, osaamisen tunnistamisella ja vahvistamisella, luomalla lapsiystävällistä toimintakulttuuria ja vaikuttamalla palvelurakenteisiin. Käytännössä se tarkoittaa mm. tietoa lasten hyvinvoinnista ja terveydestä, lapsivaikutusten arviointia ja lapsibudjetointia tai perheystävällisiä toimintatapoja työpaikoilla.

Tervetuloa mukaan LAPE-työhön Keski-Suomen lasten ja perheiden hyväksi!

Hanna Hämäläinen
muutosagentti

Raija Harju-Kivinen
hankepäällikkö

Päivi Fadjukoff
puheenjohtaja
maakunnallinen LAPE-ohjausryhmä

Julkaistu: Keskisuomalainen 20.11.2017

Support in childhood makes midlife the prime time of life

The results of Jyväskylä Longitudinal Study of Personality and Social Development, which has taken place for more than 40 years, have been summarised in the book Human development from middle childhood to middle adulthood: Growing up to be middle-aged (London:Routledge) to be launched on 15 June 2017. The study started in 1968 when the participants were 8 years old and the latest data collection was implemented in 2009 when they were 50. The book is written by the founder and long-time leader of the study, Professor Lea Pulkkinen in collaboration with Research Director Katja Kokko from the Gerontology Research Center of the University of Jyväskylä. Kokko has been the leader of the study since 2013.

– There is a tendency to highlight the importance of cognitive achievements and the family’s socioeconomic background for people’s success in the future, but this study shows that children’s self-regulation, which comprises children’s social skills and processing of emotions, directs the future development in a profound way in different domains of life. Strong self-regulation promotes success in education and work , the intimate relationship, health behaviour, integration into society and the development of flexible personality, explains Professor Pulkkinen.

The extensive research summarised in the book proves that constructive ways of coping   with problem situations, the consideration of other people’s feelings and a positive way of thinking as a child predict good functioning capacity in adulthood..  The development of self-regulation is enhanced by child-oriented mature parenting.

– Child-oriented parents are able to analyse their behaviour from the perspective of the child and create an environment in which children are able to sense warmth and approval from their parents as well as notice continuing dedication and interest towards their lives. Child-oriented parents also pay attention to the child’s opinions and react to the child’s needs in order to provide satisfaction and give support, Pulkkinen explains.

The study provides a plenty of new information on adulthood development which has been studied sparsely. Important matters in life are not limited to childhood. The transition to adulthood and the different roles of adults in the family and  work create new situations in which humans can develop and mature to take responsibility for themselves and others. Harmful effects on  adult development are, above all, caused by the excessive use of alcohol which usually is connected to starting alcohol use at an early age.

The study shows that people in midlife are usually  healthy, capable to work and willing to take responsibility. They are active in different domains of life and their physical and mental well-being is good.

– According to this study, it is not justified to discriminate middle-aged in the labour market and stigmatise them with midlife crisis. There are transition phases in life, but only few people experience difficult crises, Pulkkinen reminds.

The research was conducted at the Department of Psychology at the University of Jyväskylä and has been supported financially for decades by the Academy of Finland. The study has been in the focus of interest internationally and the publisher has named Lea Pulkkinen as the author of the month.

More information on the book: Lea Pulkkinen, tel. +358 445 524 892; lea.pulkkinen@psyka.jyu.fi

The publication event of the book is held in Helsinki in the House of Science and Letters (Kirkkokatu 6) on Thursday, 15 June 2017 at 2 p.m.–6 p.m. in connection of the international seminar ‘For the Best of the Child’, organised by the Haukkala Foundation. More information on the seminar from Docent Päivi Fadjukoff: paivi.fadjukoff@jyu.fi, tel. +358 505 181 410

For the Best of a Child

Conference and the launch of a book

Printable programme (PDF)
More information: paivi.fadjukoff@haukkalansaatio.com

Date:            June 15, 2017, at 14–18 hours

Venue:         Tieteiden talo (House of Science and Letters), Kirkkokatu 6 (5th floor), Helsinki, Finland

Organizer: The Haukkala Foundation (www.haukkalansaatio.com), a member organization of the Alliance for Childhood European Network Group

Exhibition: The participants are offered a possibility to present materials (posters, brochures) of their work/organization

Dinner:        The conference dinner will be arranged at 19.00 in Restaurant Alia. More information about the evening will be provided to the participants who have indicated their attendance at dinner.

Excursion, June 16, from 9 to 13: A meeting with Professor Arto Kallioniemi, University of Helsinki, an expert of the Finnish teacher training, and an excursion to Saunalahti school. Additional information will be provided to the participants who have indicated their participation in the excursion,

Fee:              No conference fee; the venue, refreshments, and excursion are provided by the Haukkala Foundation; each participant pays for his or her other costs

Additional information:

Lunch:         The House of Science and Letters has a cafeteria (Tiedekahvila, Science cafeteria) for lunch and a nice setting for gathering before the conference

Accommodation: Please see suggestions below

Program of the conference

Chair: Päivi Fadjukoff, Adjunct Professor, Board Secretary of the Haukkala Foundation

14:00            Opening

Lea Pulkkinen, Professor, Chair of the Haukkala Foundation

14:05            Focus on learners – Towards students’ well-being through educational reforms

Anita Lehikoinen, Permanent Secretary, Ministry of Education and Culture

14:25            Towards child- and family-oriented services; appropriate support at the right time! Program for the improvement of provisions for children and families in Finland

Maria Kaisa Aula, Chair of the Governmental Program, Ministry of Social        Welfare and Health

14:45            Whole of government – Approach for the best of a child

Olli-Pekka Heinonen, Director General, the Finnish National Agency for Education

15:00            Significance of a longitudinal study for policy work

Lea Pulkkinen, Professor
with Katja Kokko, Research Director at the Gerontology Research Center of the University of Jyväskylä, and other colleagues

Compliments from the Department of Psychology, University of Jyväskylä              Kaisa Aunola, professor, Deputy Head of the Department of Psychology

human_development_cover

The launch of the book “Human development from middle childhood to middle adulthood: Growing up to be middle-aged” by Lea Pulkkinen in collaboration with Katja Kokko.

London: Routledge (to be published in May 2017) 

15:45 – 16:15 Coffee break

A possibility to purchase the book: “Human development from middle childhood to middle adulthood: Growing up to be middle-aged
Exhibition: Alliance for Childhood Network Group, Janusz Korczak Foundation; the Netherland’s Institute for Educational Matters, and Talud Foundation

***

Chair: Tuomas Kurttila, Ombudsman for Children in Finland, Chairperson-elect, European Network of Ombudspersons for Children (ENOC)

16:15           The quality of childhood in Europe at present and challenges for the future

Michiel Matthes, Co-founder and Chair of the Alliance for Childhood European Network Group

Member organizations of the Alliance for Childhood European Network Group:

16:30             The actuality of the pedagogue Janusz Korczak

Helma Brouwers, Professor, board member of the Dutch Janusz Korczak Foundation

16:45             The contribution of Waldorf pedagogy to the present discussion on early education

Clara Aerts, Chair of the International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education (IASWECE)

17:00           The why of education?

Nickel van der Vorm, Co-founder of NIVOZ (The Netherland’s Institute for Educational Matters)

17:15            What is learning for well-being?

Daniel Kropf, Founder and Chair of the Learning for Well-Being Foundation

17:30            Working for a Child Strategy for the Province of Central Finland

Päivi Fadjukoff, Project Manager, Haukkala Foundation

17:40            Discussion

17:50-18      Closing: For the best of a child

Tuomas Kurttila

 

Venue

The venue of the conference, House of Science and Letters, is located in downtown Helsinki, one kilometer to the south from the Helsinki Central Railway Station where a train from the airport arrives several times an hour.

Tieteiden talo, House of Science and Letters (built in 1925), is a neo-classist school building designed by Architect Elsa Arokallio. It was used by Helsingin tyttölukio (girls’ upper secondary school) and the University of Helsinki. Since 1997 it has been in the use of the 271 member societies of the Federation of Finnish Learned Societies.

The House of Science and Letters is decorated by around 70 plaster reliefs by Emil Cedercreutz. There is an elevator in the house, but it is recommended to walk up the stairs to the fifth floor to see the arts of the house.

Emil Cedercreutz (1879-1949) was a Finnish Baron, sculptor and silhouette artist best known of his horse sculptures. He studied in the Finnish Art Society’s Drawing School in Helsinki and in Brussels and Rome (1903-1905) and Académie Julian in Paris (1906-1909). He was influenced by the sculptors like Charles van der Stappen, Constantin Meunier and Auguste Rodin as well as the Tolstoyan movement. Emil Cedercreutz Museum locates in Harjavalta (south-west Finland).

Accommodation

A suggested hotel is 200 meters from the Helsinki Central Railway Station in the direction of the venue. We have tentatively reserved a few rooms (to be booked by 1 June) in HOTEL ARTHUR http://www.hotelarthur.fi  Address: Vuorikatu 19, 00101 Helsinki.

Comfort room (single) 115 euros per night, double 135 euros per night (incl. breakfast). Booking: myyntipalvelu@hotelarthur.fi or +358091734441, code HAUKKALA.

This hotel is decent and much used, for instance, by university people. There are several higher star hotels in Helsinki, which one can easily find in the internet if any of them is preferable.

Finland’s centenary year 2017

Finland became an independent state on 6 December 1917. The newly born state was willed into being by the Finns after a long struggle. In spite of hard times, the Finnish people have for almost a hundred years engaged in the building of their country and making decisions together. Now the Finns are leading their country into a new century with courage and determination.

The centenary of Finland’s independence in 2017 will be the most significant commemorative year for this generation of Finns. The centenary emphasises Finland’s strengths, such as equality and democracy by offering Finns and friends of Finland diverse and international centenary programme in Finland and abroad. The centenary year provides opportunities to better understand the past, experience the jubilee together and set the course for Finland’s future success.

Come and join our celebration!

Read more: http://suomifinland100.fi/info/?lang=en