Haukkalan säätiö

Tausta

Haukkalan säätiön perusti vuonna 2013 Haukkalan lastenpsykiatrisen hoitolaitoksen kannatusyhdistys ry. Se oli vuodesta 1954 lähtien tukenut valtakunnallisesti merkittävää pioneerityötä tekevää, Jyväskylässä sijaitsevaa Haukkalan lastenpsykiatrista hoitolaitosta. Kannatusyhdistyksen 50-vuotista historiaa esittelevä julkaisu on ladattavissa tästä.

Haukkalan lastenpsykiatrisen hoitolaitoksen tultua liitetyksi Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin, kannatusyhdistyksen tehtäväksi jäi sairaalakoulun tukeminen. Sitä kävi erityisopetusta tarvitsevia oppilaita myös sairaalan ulkopuolelta. Tämänkin siirryttyä Keski-Suomen keskussairaalan yhteyteen kannatusyhdistys katsoi tehtävänsä tulleen täytetyksi. Yhdistys päätti vuonna 2012 käyttää hallussaan olevat varansa lasten hyvinvoinnin edistämistä koskevan työn jatkamiseen säätiön kautta ja perusti Haukkalan säätiön, joka on rekisteröity  vuonna 2013 (Y-2545183-69).

Kannatusyhdistys nimesi jäsenet Haukkalan säätiön ensimmäiseen hallitukseen ja kutsui kannatusyhdistyksen hallituksen pitkäaikaisen jäsenen, Lea Pulkkisen, johtamaan ja valmistelemaan uuden säätiön perustamista. Kannatusyhdistyksen hallituksesta säätiön hallitukseen nimettiin myös Marja Heikkilä, Jari-Erik Nurmi († 2017) ja Anna Rönkä. Lisäksi Haukkalan säätiön perustajajäseniksi kutsuttiin Reija Alen (2013-2018), Kimmo Jokinen, Pekka Utriainen (2013-2015) ja Silja Ässämäki (2013-2016).

Haukkalan säätiön toimintaa johtaa hallitus, jonka jäsenet edustavat monialaista asiantuntemusta.

 

Hallinto

Haukkalan säätiön hallitus v. 2021 – 2023

Puheenjohtaja: Kimmo Jokinen (2022-), perhetutkimuksen professori, Jyväskylän yliopisto

Jäsenet:

Varapuheenjohtaja: Päivi Kalilainen (2018-), perheiden ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelujohtaja, Jyväskylän kaupunki
Päivi Fadjukoff (2016-), erityisasiantuntija, Jyväskylän yliopisto
Jari Ketola (2021-), toiminnanjohtaja, Pesäpuu ry
Sami Lahti (2021-), perusopetuksen palvelujohtaja, Jyväskylän kaupunki
Laura Paananen (2021-), lastenpsykiatrian erikoislääkäri, osastonylilääkäri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Lea Pulkkinen (2013-), psykologian professori emerita, Jyväskylän yliopisto
Anna Rönkä  (2013-), kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen professori, Jyväskylän yliopisto

Hallituksen sihteeri: Johanna Moilanen (2021-), sosiaalityön yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto (jäsen vuodesta 2018)

Taloudenhoitaja: Pirjo Kuukkanen (2020-), Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki KYT ry, Jyväskylä
Projektisihteeri: Sivi Talvensola (2016-)

Hallituksen aiemmat puheenjohtajat: 
Vuosina 2013 – 2020 Lea Pulkkinen, psykologian professori emerita, Jyväskylän yliopisto
Vuonna 2021 Anna Rönkä, kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen professori, Jyväskylän yliopisto

Hallituksen aiemmat sihteerit: 
Vuosina 2016-2021 Päivi Fadjukoff, dosentti, Jyväskylän yliopisto
Vuosina 2013-2016 Minna Torppa, dosentti, Jyväskylän yliopisto

 

Tehtävä ja tavoitteet

Haukkalan säätiön sr tarkoitus on määritelty vuonna 2013 rekisteröidyissä säännöissä.

Haukkalan säätiön tarkoituksena on säätiön sääntöjen toisen pykälän mukaan edistää lasten ja nuorten mielenterveyttä tukemalla psykiatristen ja psyykkis-sosiaalisten häiriöiden sekä syrjäytymisen tutkimusta, ennalta ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta ja alan koulutusta sekä kehittämis- ja julkaisutoimintaa yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan toimialallaan (sääntöjen kolmannen pykälän mukaan) myöntämällä apurahoja tutkimusryhmille ja tutkijoille, tukemalla osaamisen kehittämistä ja koulutusta, tiedonvälitystä, julkaisutoimintaa ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä sekä tekemällä aloitteita ja esityksiä ja antamalla lausuntoja. Säätiö voi myös perustaa tutkimuslaitoksen ja palkata siihen tutkijoita ja tutkimuksen apuhenkilökuntaa tai rahoittaa heidän palkkaamistaan.

Säätiö on asettanut päämääräkseen vahvistaa sellaista yhdessä toimimisen kulttuuria alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti, joka edistää lasten ja nuorten hyvinvointia.

Haukkalan säätiö asetti vuonna 2021 lähivuosien tavoitteen, vision, seuraavasti:

Haukkalan säätiö on vuonna 2026 edistänyt kokonaisnäkemystä lasten mielen hyvinvointiin kytkeytyvistä tekijöistä Haukkalan säätiön hyvinvointimallin ja kansallisen lapsistrategian mukaisesti.

Samassa yhteydessä säätiö määritteli toimintastrategiansa:

Tavoittelemme visiota lapsilähtöisesti, tutkimusperustaisesti ja kokemusperustaisesti. Lähtökohtina ovat lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin kannalta merkittävien näkökohtien monipuolinen esiin tuonti ja sillanrakentajuus siten, että toiminta perustuu verkottumiseen ja yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa.

Lapsilähtöisyys
Edistämme toiminnallamme lapsen edun toteuttamista YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti lapsen vanhempien tai laillisten huoltajien kasvatustehtävää tukien. Lapsilla tarkoitetaan YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaisesti alle 18-vuotiaita.

Tutkimusperustaisuus
Aloitteemme, tuen kohteiden valinta ja kannanottomme pohjautuvat tieteelliseen tietoon, tiedon tuottamiseen tieteellisin menetelmin tai pitkäjänteiseen kehittämistyöhön.

Kokemusperustaisuus
Lapseen ja hänen lähiyhteisöönsä vaikuttaa laajempi yhteiskunta erilaisine järjestelmineen ja ratkaisuineen. Arvostamme ja hyödynnämme kokemustietoa sekä kokonaisvaltaista ymmärrystä lasten hyvinvoinnista.

Sillanrakentajuus
Sillanrakentajana edistämme toimijoiden vahvaa verkostoitumista sekä vanhemman, lapsen ja lapsiperhetoimijoiden sujuvaa ja moniarvoista yhteistyötä.

 

Ajankohtaista

Haukkalan säätiön ja Jyväskylän vanhempainfoorumi ry:n alustus- ja keskustelutilaisuus
Perheen selviytyminen (resilienssi) yhdessä toimien
20.9.2022 klo 18-20
Ohjelma
Esitykset

7.2.2022 järjestetyssä Lea Pulkkisen kirjan Lapsen hyvinvointi alkaa kodista – julkistamistilaisuudessa keskusteltiin, mitä on hyvä lapsuus? Mikä on kodin merkitys lapsen kasvulle, ja miten sitä tuetaan vai tuetaanko? Onko kodin merkitys jäänyt liiaksi varjoon keskustelussa, jossa on korostettu lähinnä julkisen kasvatuksen merkitystä? Mitkä ovat kodin ja muiden kasvatustahojen, kuten koulun, roolijaot? Entä, millaista tukea kasvatuksessa kaivataan eri tahojen välillä? Katso tallenne julkistamistilaisuudesta

Yhteiskuntapolitiikka YP 5-6/2021: Asiantuntijat pohtivat korona-ajan kotia

Haukkalan säätiön webinaari
Vanhempana NYT – Vanhemmuuden tukemisen tarve koronapandemian jälkeisessä Suomessa
16.9.2021 klo 13 – 16
Esitykset
Pandemia muutti vanhemmuuden tukemisen tarpeita – Vanhempana Nyt -seminaarissa etsitään ratkaisuja — Jyväskylän yliopisto (jyu.fi)

 

Keskisuomalainen Vieraskynäartikkeli 14.2.2021: Lapsia ja nuoria pitää kuunnella herkällä korvalla

Tiedote 3.2.2021: Pieniä tekoja nuorten hyvinvoinnin tueksi

Lea Pulkkisen väitöskirjapalkinto Noora Heiskaselle — Jyväskylän yliopisto (jyu.fi)

Haukkalan säätiön VII asiantuntijafoorumi
Korona-ajan koti lapsen kannalta – miten tukitoimissa on onnistuttu ja mitä tehtäisiin toisin?
2.12.2020 klo 13-16 webinaarina
Asiantuntijafoorumissa 2.12. avataan ovi korona-ajan kotiin — Jyväskylän yliopisto (jyu.fi)

Nuorten elämä ja mieli kuntoon! Tarjolla 3000 euroa ratkaisuidealle nuorten elämänhallinnan ja mielenterveyden tukemiseksi

Haukkalan säätiö osallistui Sitran kutsusta  Sitran 100 päivän hyvinvointihaasteeseen, jonka kärkenä ovat erityisesti nuorten elämänhallinta ja mielenterveys. Hyvinvointihaasteellaan Sitra haluaa innostaa kaupunkiseutuja yhdessä innovoimaan ratkaisuja suomalaisten hyvinvointia kuormittaviin ongelmiin sekä kehittämään hyvinvointiekosysteemejä. Laajassa yhteistyössä Jyväskylän seudun nuorten hyvinvoinnista kiinnostuneiden toimijoiden kanssa ideoimamme hanke valittiin Sitran hyvinvointipilotiksi, joka toteutettiin Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KeHOn Lapset, nuoret ja perheet -teemaryhmän toimijoiden yhteistyönä ja Haukkalan säätiön hallinnoimana.

Ratkottavia pulmia etsittiin avoimen verkkokeskustelun kautta. Keskustelussa esiinnousseista aiheista muodostettuihin pulmiin ideoitiin ratkaisuja Nuorten elämä ja mieli kuntoon! -yhteiskehittämispäivässä. Ratkaisujen raportteihin voi tutustua täältä.

MATERIAALI: Iloa ja kipuilua varhaisnuorisoiässä – Ymmärrämmekö 13−17-vuotiaita?
Haukkalan säätiö kutsui nuorten kanssa toimivia ammattilaisia, tutkijoita, vanhempia ja opiskelijoita avoimeen asiantuntijaseminaariin perjantaina 27.9.2019 klo 12−16. Tutustu esityksiin tältä sivulta.

Keski-Suomi lapsistrategiatyön edelläkävijänä: lasten hyvinvoinnista hyvinvoivaan yhteiskuntaan
Haukkalan säätiö on edistänyt Jyväskylässä järjestetyssä Lapsifoorumissa 2016 asetettua tavoitetta, että Keski-Suomi tullaan vuonna 2025 tuntemaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin maakuntana. Lea Pulkkisen ja Päivi Fadjukoffin julkaisu ”Keski-Suomen lapsiohjelma: Lasten hyvinvoinnista hyvinvoivaan yhteiskuntaan” on saatavilla täältä.

Poster in English (pdf)