Haukkalan säätiö

Tausta

Haukkalan säätiön perusti vuonna 2013 Haukkalan lastenpsykiatrisen hoitolaitoksen kannatusyhdistys ry. Se oli vuodesta 1954 lähtien tukenut valtakunnallisesti merkittävää pioneerityötä tekevää, Jyväskylässä sijaitsevaa Haukkalan lastenpsykiatrista hoitolaitosta. Kannatusyhdistyksen 50-vuotista historiaa esittelevä julkaisu on ladattavissa tästä. Haukkalan lastenpsykiatrisen hoitolaitoksen tultua liitetyksi Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin, kannatusyhdistyksen tehtäväksi jäi sairaalakoulun tukeminen. Sitä kävi erityisopetusta tarvitsevia oppilaita myös sairaalan ulkopuolelta. Tämänkin siirryttyä Keski-Suomen keskussairaalan yhteyteen kannatusyhdistys katsoi tehtävänsä tulleen täytetyksi. Yhdistys päätti vuonna 2012 käyttää hallussaan olevat varansa lasten hyvinvoinnin edistämistä koskevan työn jatkamiseen säätiön kautta ja perusti Haukkalan säätiön, joka on rekisteröity  vuonna 2013 (Y-2545183-69). Kannatusyhdistys nimesi jäsenet Haukkalan säätiön ensimmäiseen hallitukseen ja kutsui kannatusyhdistyksen hallituksen pitkäaikaisen jäsenen, Lea Pulkkisen, johtamaan ja valmistelemaan uuden säätiön perustamista. Kannatusyhdistyksen hallituksesta säätiön hallitukseen nimettiin myös Marja Heikkilä, Jari-Erik Nurmi († 2017) ja Anna Rönkä. Lisäksi Haukkalan säätiön perustajajäseniksi kutsuttiin Reija Alen (2013-2018), Kimmo Jokinen, Pekka Utriainen (2013-2015) ja Silja Ässämäki (2013-2016). Haukkalan säätiön toimintaa johtaa hallitus, jonka jäsenet edustavat monialaista asiantuntemusta.

Hallinto

Haukkalan säätiön hallitus v. 2019 Puheenjohtaja: Lea Pulkkinen  (2013-), psykologian professori emerita, Jyväskylän yliopisto Jäsenet: Marja Heikkilä (2013-), Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen johtaja Kimmo Jokinen (2013-), perhetutkimuksen professori, Jyväskylän yliopisto Päivi Kalilainen (2018-), perheiden ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelujohtaja, Jyväskylän kaupunki Tuomas Kurttila (2015-), lapsiasiavaltuutettu (2015-2019), Helsingin ensikoti ry Eino Leisimo (2015-), sivistystoimenjohtaja, Jyväskylän kaupunki Johanna Moilanen (2018-), yliopettaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Anna Rönkä (2013-), kasvatustieteen professori, Jyväskylän yliopisto, varapuheenjohtaja Marianna Savio (2019-), lapsipsykiatrian erikoislääkäri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Hallituksen sihteeri : Päivi Fadjukoff (2016), dosentti, Jyväskylän yliopisto. (Vuosina 2013-2016 Minna Torppa, dosentti, Jyväskylän yliopisto) Taloudenhoitaja: Tuija Linnamo (2013-), Pluscom taloushallinto, Jyväskylä Projektisihteeri: Sivi Talvensola (2016-)

Tehtävä ja tavoitteet

Haukkalan säätiön sr tarkoitus on määritelty vuonna 2013 rekisteröidyissä säännöissä. Haukkalan säätiön tarkoituksena on säätiön sääntöjen toisen pykälän mukaan edistää lasten ja nuorten mielenterveyttä tukemalla psykiatristen ja psyykkis-sosiaalisten häiriöiden sekä syrjäytymisen tutkimusta, ennalta ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta ja alan koulutusta sekä kehittämis- ja julkaisutoimintaa yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan toimialallaan (sääntöjen kolmannen pykälän mukaan) myöntämällä apurahoja tutkimusryhmille ja tutkijoille, tukemalla osaamisen kehittämistä ja koulutusta, tiedonvälitystä, julkaisutoimintaa ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä sekä tekemällä aloitteita ja esityksiä ja antamalla lausuntoja. Säätiö voi myös perustaa tutkimuslaitoksen ja palkata siihen tutkijoita ja tutkimuksen apuhenkilökuntaa tai rahoittaa heidän palkkaamistaan. Säätiö on asettanut päämääräkseen vahvistaa sellaista yhdessä toimimisen kulttuuria alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti, joka edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. Haukkalan säätiö asetti vuonna 2016 lähivuosien tavoitteen, vision, seuraavasti: Haukkalan säätiö on vuonna 2020 valtakunnallisesti tunnettu toimija lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämisen alueella aloitteidensa, tukemiensa kohteiden ja kannanottojensa takia. Se on edistänyt maakunnallisen lapsistrategian laatimista, jota arvostetaan myös Keski-Suomen ulkopuolella, ja yhtenäisemmän lapsikäsityksen ja lasta koskevan kielen jakamista eri toimijoiden kesken. Samassa yhteydessä säätiö määritteli toimintastrategiansa: Visiota tavoitellaan tutkimusperustaisesti, lapsilähtöisesti sekä kokemusperustaisesti laadukkaalla toiminnalla, joka tuo esiin lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta merkittäviä näkökohtia ja joka perustuu verkottumiseen ja yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa. Tutkimusperustaisuus Aloitteet, tuen kohteiden valinta ja kannanotot pohjautuvat tieteelliseen tietoon, tiedon tuottamiseen tieteellisin menetelmin tai pitkäjänteiseen kehittämistyöhön. Lapsilähtöisyys Toiminta tavoittelee lapsen parasta ja lapsen kuulemista häntä itseään koskevissa asioissa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti. Kokemusperustaisuus Lapseen ja hänen lähiyhteisöönsä vaikuttaa laajempi yhteiskunta erilaisine järjestelmineen ja ratkaisuineen, joiden lapsivaikutusten arvioinnissa tarvitaan kokemustietoa sekä näkemyksellistä ja intuitiivista ymmärrystä lasten hyvinvoinnista. Laadukkuus Haukkalan säätiön hallituksen jäsenet ovat alansa huippuammattilaisia, joilla on sekä tutkimustietoa että kokemuksellista tietoa lasten kasvuoloista ja niiden merkityksestä heidän hyvinvoinnilleen. Verkottumalla kotimaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa toiminnan laadukkuutta voidaan entisestään vahvistaa.

Ajankohtaista

Nuorten elämä ja mieli kuntoon! Tarjolla 3000 euroa ratkaisuidealle nuorten elämänhallinnan ja mielenterveyden tukemiseksi Haukkalan säätiö osallistui Sitran kutsusta  Sitran 100 päivän hyvinvointihaasteeseen, jonka kärkenä ovat erityisesti nuorten elämänhallinta ja mielenterveys. Hyvinvointihaasteellaan Sitra haluaa innostaa kaupunkiseutuja yhdessä innovoimaan ratkaisuja suomalaisten hyvinvointia kuormittaviin ongelmiin sekä kehittämään hyvinvointiekosysteemejä. Laajassa yhteistyössä Jyväskylän seudun nuorten hyvinvoinnista kiinnostuneiden toimijoiden kanssa ideoimamme hanke valittiin Sitran hyvinvointipilotiksi, joka toteutetaan Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KeHOn Lapset, nuoret ja perheet -teemaryhmän toimijoiden yhteistyönä ja Haukkalan säätiön hallinnoimana. Ota kantaa ja osallistu keskusteluun! Onko mielessäsi nuorten mielen hyvinvoinnin ja elämänhallinnan parantamiseen liittyvä ongelma, joka kaipaisi ratkaisua? Tai löytyykö sinulta hyviä näkökulmia nuorten pulmiin? Eniten kiinnostusta herättäneet pulmat pääsevät ratkaistavaksi 5.2.2020 järjestettävään yhteiskehittämistapahtumaan, jossa toteuttamiskelpoiset ratkaisut voivat saada noin 3000 euron rahoituksen. Osallistu täällä: https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/421/ MATERIAALI: Iloa ja kipuilua varhaisnuorisoiässä – Ymmärrämmekö 13−17-vuotiaita? Haukkalan säätiö kutsui nuorten kanssa toimivia ammattilaisia, tutkijoita, vanhempia ja opiskelijoita avoimeen asiantuntijaseminaariin perjantaina 27.9.2019 klo 12−16. Tutustu esityksiin tältä sivulta. Keski-Suomi lapsistrategiatyön edelläkävijänä: lasten hyvinvoinnista hyvinvoivaan yhteiskuntaan Haukkalan säätiö on edistänyt Jyväskylässä järjestetyssä Lapsifoorumissa 2016 asetettua tavoitetta, että Keski-Suomi tullaan vuonna 2025 tuntemaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin maakuntana. Lea Pulkkisen ja Päivi Fadjukoffin julkaisu ”Keski-Suomen lapsiohjelma: Lasten hyvinvoinnista hyvinvoivaan yhteiskuntaan” on saatavilla täältä.

Poster in English (pdf)