Tehtävä ja tavoitteet

Haukkalan säätiön sr tarkoitus on määritelty vuonna 2013 rekisteröidyissä säännöissä.

Haukkalan säätiön tarkoituksena on säätiön sääntöjen toisen pykälän mukaan edistää lasten ja nuorten mielenterveyttä tukemalla psykiatristen ja psyykkis-sosiaalisten häiriöiden sekä syrjäytymisen tutkimusta, ennalta ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta ja alan koulutusta sekä kehittämis- ja julkaisutoimintaa yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan toimialallaan (sääntöjen kolmannen pykälän mukaan) myöntämällä apurahoja tutkimusryhmille ja tutkijoille, tukemalla osaamisen kehittämistä ja koulutusta, tiedonvälitystä, julkaisutoimintaa ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä sekä tekemällä aloitteita ja esityksiä ja antamalla lausuntoja. Säätiö voi myös perustaa tutkimuslaitoksen ja palkata siihen tutkijoita ja tutkimuksen apuhenkilökuntaa tai rahoittaa heidän palkkaamistaan.

Säätiö on asettanut päämääräkseen vahvistaa sellaista yhdessä toimimisen kulttuuria alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti, joka edistää lasten ja nuorten hyvinvointia.

Haukkalan säätiö asetti vuonna 2016 lähivuosien tavoitteen, vision, seuraavasti:

Haukkalan säätiö on vuonna 2020 valtakunnallisesti tunnettu toimija lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämisen alueella aloitteidensa, tukemiensa kohteiden ja kannanottojensa takia. Se on edistänyt maakunnallisen lapsistrategian laatimista, jota arvostetaan myös Keski-Suomen ulkopuolella, ja yhtenäisemmän lapsikäsityksen ja lasta koskevan kielen jakamista eri toimijoiden kesken.

Samassa yhteydessä säätiö määritteli toimintastrategiansa:

Visiota tavoitellaan tutkimusperustaisesti, lapsilähtöisesti sekä kokemusperustaisesti laadukkaalla toiminnalla, joka tuo esiin lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta merkittäviä näkökohtia ja joka perustuu verkottumiseen ja yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa.

Tutkimusperustaisuus
Aloitteet, tuen kohteiden valinta ja kannanotot pohjautuvat tieteelliseen tietoon, tiedon tuottamiseen tieteellisin menetelmin tai pitkäjänteiseen kehittämistyöhön.

Lapsilähtöisyys
Toiminta tavoittelee lapsen parasta ja lapsen kuulemista häntä itseään koskevissa asioissa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti.

Kokemusperustaisuus
Lapseen ja hänen lähiyhteisöönsä vaikuttaa laajempi yhteiskunta erilaisine järjestelmineen ja ratkaisuineen, joiden lapsivaikutusten arvioinnissa tarvitaan kokemustietoa sekä näkemyksellistä ja intuitiivista ymmärrystä lasten hyvinvoinnista.

Laadukkuus
Haukkalan säätiön hallituksen jäsenet ovat alansa huippuammattilaisia, joilla on sekä tutkimustietoa että kokemuksellista tietoa lasten kasvuoloista ja niiden merkityksestä heidän hyvinvoinnilleen. Verkottumalla kotimaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa toiminnan laadukkuutta voidaan entisestään vahvistaa.